COZY

cozy screen

Brand

מחיצות Cozy Series מסייעות לעיצוב מחדש של המרחב הציבורי, כאשר הן יוצרות פרטיות אקוסטית וויזואלית בסביבת העבודה. המחיצות מעודדות עובדים לשחזר בצורה גמישה את מקום עבודתם על ידי חיבור המעברים בין אזורי העבודה ויצירת מקום של שקט.